REGULAMIN ŚWIADCZONEJ PRZEZ KREATORKĘ PODRÓZY USŁUGI

I. Definicje

 1. Usługa – wykonanie czynności przez Wykonawcę na rzecz Klienta według
  indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, których efektem jest Produkt.
 2. Produkt – spersonalizowany plan podróży, przekazywany Klientowi przez
  Wykonawcę w formie elektronicznej po wcześniejszym ustaleniu przez Strony rodzaju
  pakietu pomiędzy pakietem MINI, pakietem STANDARD, pakietem VIP.
 3. Wykonawca – posiadający odpowiednią wiedzę do świadczenia Usługi na rzecz
  Klienta wykonujący usługi pod nazwą Kreatorka Podróży.
 4. Klient – osoba lub osoby zlecające Wykonawcy usługę wykonania planu podróży.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy stronami na wykonanie usługi stworzenia
  indywidualnego planu podróży w oparciu o Regulamin i obejmująca zakres działań,
  których efektem końcowym jest wykonanie na rzecz Klienta przez Wykonawcę
  Usługi. Umowę uznaje się za zawartą w momencie wypełnienia przez Klienta
  Kwestionariusza i odesłanie Wykonawcy.
 6. Kwestionariusz – dokument zawierający szczegółowe dane na temat preferencji
  Klienta, jego dane personalne oraz wszystkie niezbędne Wykonawcy dane potrzebne
  do świadczenia Usługi, stanowiący integralną część Umowy.
 7. Strona – strona internetowa https://www.asiakrukowska.pl/ oraz wszystkie znajdujące
  się na niej treści.
 8. Termin – okres w którym Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę po
  uprzednim uzgodnieniu z Klientem.

II. Postanowienia ogólne

 1. Plan Podróży to usługa doradcza świadczona na rzecz Klienta po wcześniejszym
  ustaleniu z Wykonawcą formy usługi. Usługa jest świadczona przez Joannę
  Krukowską w imieniu Moniki Krukowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod
  firmą KRUK-i Monika Krukowska, ul. Bielska 73, 43 – 384 Jaworze, NIP:
  5471019906 zwana dalej KREATORKĄ PODRÓŻY.
 2. Wykonawca działa pod adresem mailowym: kontakt@asiakrukowska.pl oraz
  pod numerem telefonu: 737-869-395.
 3. Świadczona przez Wykonawcę usługa nie jest imprezą turystyczną, usługą turystyczną
  ani powiązaną usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
  imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
  poz. 511).
 4. Wykonawca świadczy usługę doradczą w zakresie udzielania indywidualnych planów
  podróżniczych, sugerowanych miejsc, atrakcji, ewentualnych środków transportu
  dostosowując podróż do możliwości finansowych, zdrowotnych i czasowych Klienta.
 5. Wykonawca udziela porad podróżniczych i konsultacji, nie tworząc imprezy
  turystycznej lub powiązanych usług turystycznych. Świadczona przez Wykonawcę
  usługa nie stanowi organizacji imprezy turystycznej.
 6. Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym usługi turystyczne w myśl ustawy z
  dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
  turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511).
 7. Wykonawca nie świadczy usług na rzecz Klientów poniżej 18 roku życia.
 8. Klientowi zaleca się zapoznać się przed wyjazdem z aktualnymi komunikatami MSZ
  dotyczącymi sytuacji w odwiedzanych krajach, a także wykupić potrzebne
  ubezpieczenia. Wykonawca nie oferuje usług w tym zakresie.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach
  związanych z realizacją świadczonej przez Wykonawcę Usługi. Dane osobowe będą
  przechowywane w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej, a na potrzeby
  wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej
  bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.

III. Pakiety usług świadczonych przez Kreatorkę Podróży

 1. Wykonawca oferuje 3 pakiety usług planowania podróży:
  a. Pakiet MINI w wysokości 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych
  00/00) obejmujący:
  – 3 pomysły na wyjazd,
  – Plan podróży na każdy dzień,
  – Informacje o cenach oraz kosztorys,Pakiet informacji praktycznych,
  -Ogólne informacje o transporcie,
  b. Pakiet STANDARD w wysokości 790,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt
  złotych 00/00) obejmujący:
  – 4 pomysły na wyjazd,
  – Plan podróży na każdy dzień,
  – Informacje o cenach oraz kosztorys,
  – Pakiet informacji praktycznych + ciekawe miejsca, restauracje, punkty
  widokowe, insta spoty,
  – Szczegółowe informacje o transporcie,
  – Interaktywna mapa,
  – Sugerowane połączenia lotnicze,
  – 2 propozycje noclegów,
  – Krótki przewodnik,
  c. Pakiet VIP w wysokości 1490,00 zł (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt
  złotych 00/00) obejmujący:
  – 6 pomysłów na wyjazd, Plan podróży na każdy dzień,
  – Informacje o cenach oraz kosztorys,
  – Pakiet informacji praktycznych + ciekawe miejsca, restauracje, punkty
  widokowe, insta spoty,

– Szczegółowe informacje o transporcie,
– Interaktywna mapa,
– Sugerowane połączenia lotnicze,
– 4 propozycje noclegów,
– Krótki przewodnik,
– Opieka w trakcie podróży, nie stanowiąca opieki w rozumieniu ustawy z
dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) i szczegółowo
określona przez Strony.

 1. Ceny podane w ofercie są cenami brutto.
 2. Każdy plan podróży jest indywidualnie uzgadniany z Klientem na podstawie
  Kwestionariusza wypełnionego i odesłanego na adres Wykonawcy.
 3. Wykonawca odpowiada za terminowe i rzetelne wykonanie Usługi zgodnie z
  posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz za prawdziwość podanych informacji na
  dzień sporządzenia produktu. Termin wykonania Usługi jest wcześniej uzgadniany
  przez Strony i zależy od indywidualnych okoliczności.
 4. Wykonawca nie odpowiada za zmianę okoliczności od momentu sporządzenia planu
  podróży, w szczególności zmiany standardu polecanych miejsc, cen biletów i innych
  zmian informacji na temat proponowanych miejsc.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wyrządzone
  Klientowi podczas podróży, w szczególności za zdezaktualizowane dane dotyczące
  polecanych miejsc, szkody wyrządzone przez warunki pogodowe lub inne sytuacje
  losowe, działania linii lotniczych, hoteli, usługodawców świadczących usługi
  turystyczne i inne osoby trzecie.
 6. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Klienta w czasie podróży.
 7. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy Wykonawcy
  podany w Kwestionariuszu w terminie 3 dni od wypełnienia i odesłania
  Kwestionariusza Wykonawcy. W momencie zaksięgowania wpłaty Wykonawca
  uprawniony jest do wykonania usługi w terminie wcześniej przez Strony ustalonym.

IV. Odstąpienie od Umowy

 1. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wyraźnego naruszenia
  przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Zawarcie przez Klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (online) poprzez
  wyrażenie zgody na wykonanie usługi przez Kreatorkę Podróży i wysłanie
  wypełnionego Kwestionariusza oraz odesłanie Wykonawcy jest traktowane jako
  zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
  2014 roku o prawach konsumentów.
 3. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę
  na odległość przed wykonaniem usługi, może od niej odstąpić bez podania przyczyny
  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35
  Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub
  przesyłając za pośrednictwem e-maila w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną, na adres
  email: kontakt@asiakrukowska.pl lub pocztą tradycyjną na adres do
  doręczeń: KRUK-i Monika Krukowska, ul. Bielska 73, 43 – 384 Jaworze.
 5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę Usługi szczegółowo wybranej przez
  Klienta przy dokonywaniu zamówienia, tj. w momencie odesłania wypełnionego
  Kwestionariusza i zaksięgowaniu wpłaty na konto Wykonawcy, Klient traci
  możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o prawach
  konsumentach.

V. Postanowienia końcowe

 1. W momencie wypełnieniu Kwestionariusza w wybranym Produkcie i odesłaniu
  Wykonawcy, Klient wyraża zgodę na akceptację postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez
  wcześniejszego informowania o tym fakcie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z
  późn. zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
  wykonywaniem zawartych umów między Wykonawcą a Klientami, będą
  rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.