Polityka Prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Klienta jest Monika Krukowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KRUK-i Monika Krukowska, ul. Bielska 73, 43 – 384 Jaworze, NIP:
  5471019906 zwana dalej AKTYWATORKĄ MARZEŃ.
 2. AKTYWATORKA MARZEŃ  będzie przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu wykonania zawartej umowy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.  Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO. 
 3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Klienta w celu marketingu bezpośredniego. AKTYWATORKA MARZEŃ nie będzie przetwarzać danych w celach innych niż wykonanie Umowy i w niezbędnym zakresie do jej wykonania. 
 4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. AKTYWATORKA MARZEŃ przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne AKTYWATORKA MARZEŃ do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 5. AKTYWATORKA MARZEŃ będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń. 
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom AKTYWATORKI MARZEŃ oraz podmiotom wykonującym umowy na zlecenie AKTYWATORKI MARZEŃ  – tylko w celu wykonania Umowy.
 7. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy. 

9. AKTYWATORKA MARZEŃ informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.

10. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofywania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. W chwili akceptacji Polityki Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AKTYWATORKĘ MARZEŃ  w celu wykonania umowy.

12. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez AKTYWATORKĘ MARZEŃ danych zawartych w plikach typu „Cookies” w celach analitycznych. 

Polityka obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022 roku.

Scroll to Top