POLITYKA PRYWATNOŚCI KREATORKI PODRÓŻY

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Klienta jest Monika
  Krukowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KRUK-i Monika
  Krukowska, ul. Bielska 73, 43 – 384 Jaworze, NIP:
  5471019906 zwana dalej KREATORKĄ PODRÓŻY.
 2. KREATORKA PODRÓŻY będzie przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu
  wykonania zawartej umowy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
  Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),
  b) i c) RODO.
 3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Klienta w celu marketingu
  bezpośredniego. KREATORKA PODRÓŻY nie będzie przetwarzać danych w celach
  innych niż wykonanie Umowy i w niezbędnym zakresie do jej wykonania.
 4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania jego danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej.
  KREATORKA PODRÓŻY przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba
  że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które
  są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne
  KREATORCE PODRÓŻY do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 5. KREATORKA PODRÓŻY będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla
  prawidłowego wykonania Umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia
  dochodzenia roszczeń.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom
  KREATORKI PODRÓŻY oraz podmiotom wykonującym umowy na zlecenie
  KREATORKI PODRÓŻY – tylko w celu wykonania Umowy.
 7. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub
  uniemożliwić wykonanie umowy.
 2. KREATORKA PODRÓŻY informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób
  zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.
 3. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofywania zgody na
  przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale
  cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W chwili akceptacji Polityki Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych przez KREATORKĘ PODRÓŻY w celu wykonania umowy.
 5. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez KREATORKĘ PODRÓŻY
  danych zawartych w plikach typu „Cookies” w celach analitycznych.

Polityka obowiązuje od dnia 1.08.2022 roku.